Финансово споразумение: Агенция за недвижими имоти

* Изчисленията използват средните данни за света. Представяме финансовото изчисление на рентабилността на агенция за недвижими имоти. С първоначална инвестиция от 400 000 п. (1 000 000 рубли, включително оборотен капитал), вътрешната норма на възвръщаемост ще бъде 25, 7%, обикновен период на изплащане 3, 8 години, индекс на рентабилност 1, 5.

Ограничения и предположения:

Това финансово изчисление разкрива определени насоки за откриване на агенция за недвижими имоти в голям град.

При разработването на този финансов отчет са изготвени следните доклади:

 • Отчет за печалбата и загубата;
 • Отчет за паричните потоци;
 • балансиране;
 • Финансови резултати;
 • Ценова цена;
 • Изчисляват се интегралните показатели.

Параметри на изчисление

 • Финансовите изчисления бяха извършени в лицензираната програма Alt-Invest 6.0., Лиценз номер 61277.

 • Изчисленията се извършват по години.

 • Всички финансови и икономически показатели на проекта се изчисляват по методологията, приета в световната практика в съответствие с методическите препоръки за оценка на ефективността на инвестиционните проекти № 477 от 18.08.2019 г. и постановление на правителството на Руската федерация от 22 ноември 1997 г. № 1470.

 • Изчисляването на критериите за инвестиционни резултати е извършено в съответствие с общоприетата международна методология за анализ на паричните потоци.

 • Дисконтирането на паричните потоци се извършва на стъпки от една година.

08.18.2019